Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

REGULAMINREGULAMIN

AUTODROMU JASTRZĄB

 

§1- Słownik

Z braku odmiennych zapisów w treści regulaminu, poprzez pojęcia użyte w jego treści należy rozumieć:

 1. AUTODROM -- AUTODROM JASTRZĄB, położony w gminie Jastrząb, powiat szydłowiecki, ulica Czerwienica 1/1, w którego skład wchodzą tor do jazdy (zwany dalej TORem), maty poślizgowe, budynek administracyjno-szkoleniowy.

 2. MICHALCZEWSKI - Michalczewski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. KS. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom, Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, za nr KRS 0000560515, REGON: 361660219, NIP: 9482603812, o kapitale zakładowym 10 000 000,- zł

 3. Infrastruktura -- elementy techniczne autodromu, niezbędne lub przydatne do jego użytkowania, tj. TOR,  maty poślizgowe, budynek administracyjno-szkoleniowy, boksy warsztatowe itp..

 4. Regulamin -- niniejszy regulamin świadczenia usług oraz korzystania z TORU;

 5. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Autodromu w celach nie związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Użytkownik - osoba korzystająca z infrastruktury Autodromu, w tym pasażer oraz osoba z obsługi pojazdu testowanego lub nadanego (jeżeli nie jest pracownikiem MICHALCZEWSKI );

 7. Goście -- konsumenci nie korzystający z infrastruktury Autodromu, przebywające na jego terenie wyłącznie w celu oglądania lub nagrywania odbywających się tam wydarzeń;

 8. Organizator -- podmiot trzeci -- nie związany kapitałowo z MICHALCZEWSKI - wynajmujący całość lub część Autodromu na potrzeby realizacji określonego działania;

 9. Użytkownik zewnętrzny -- osoba korzystająca z Autodromu w jakimkolwiek celu w czasie wynajmu całości obiektu przez Organizatora;

 10. Rezerwujący – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot któremu przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonujący rezerwacji udziału w wydarzeniu organizowanym przez MICHALCZEWSKI za pośrednictwem strony internetowej https://torjastrzab.pl/wydarzenia;

 11. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

§2- Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z AUTODROMU, położonego w gminie Jastrząb, powiat szydłowiecki, ulica Czerwienica 1/1, którego właścicielem jest MICHALCZEWSKI. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej AUTODROMU www.torjastrzab.pl, na ternie autodromu. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej, jest dodatkowo przesyłany osobie składającej rezerwację wraz z jej potwierdzeniem.

 2. Integralną część niniejszego regulamin stanowią jego załączniki:

  1. Oświadczenie kierowcy/pasażera;

  2. Informacja o prawie odstąpienia od umowy;

  3. Wzór oświadczenie o odstąpienie od umowy;

  4. Cennik.

 3. Zawsze ilekroć przepisy prawa lub niniejszy regulamin przyznają prawo lub nakładają obowiązek kontaktu z MICHALCZEWSKI , można go uzyskać za pośrednictwem adresu email: info@torjastrzab.pl, poczty tradycyjnej: 26-502 Jastrząb (k. Radomia) ul. Czerwienica 1/1, formularza kontaktowego na stronie www.torjastrzab.pl/kontakt oraz nr telefonu 797 701 981. 

 4. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Użytkowników Autodromu z chwilą zawarcia umowy o korzystanie z jego infrastruktury lub świadczenie na nim usług przez MICHALCZEWSKI . Goście związani są regulaminem tylko w zakresie przepisów bezpieczeństwa od chwili wejścia na teren Autodromu.

 5. Umowa zawierana jest - co do zasady - w budynku Autodromu. Nie ma możliwości zawierania umowy drogą elektroniczną – za wyjątkiem rezerwacji opisanych w paragrafie 12. Za pośrednictwem środków komunikowania na odległość można jedynie dokonać ustaleń dotyczących przyszłej umowy. W chwili zawarcia umowy, strony określają elementy świadczenia MICHALCZEWSKI świadczonego w ramach AUTODROMU, z jakich będzie korzystał Użytkownik -- opisane w niniejszy regulaminie. 

 6. Niniejszy regulamin nie sprzeciwia się ani nie narusza jakichkolwiek postanowień powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Oprócz w/w zapisów, użytkownicy toru zobowiązani są stosować się do regulacji zawartych w: ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) - w zakresie wskazanym w Regulaminie, ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z późn. zm.), ustawie dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). W razie ewentualnych niejasności, zapisy w/w aktów pranych stosuje się jako reguły wykładni bądź w miejsce postanowień Regulaminu sprzecznych z w/w ustawami.  

 7. Użytkownik, przystępując do użytkowania infrastruktury Autodromu, zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz oświadczeniem - składając podpis pod oświadczeniem, dostosować sposób użytkowania infrastruktury do swojego stanu zdrowia i aktualnego samopoczucia. Wszelkie oznaki pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia powinny skutkować zaprzestaniem użytkowania infrastruktury Toru.  MICHALCZEWSKI nie zbiera informacji o stanie zdrowia użytkowników, a jego pracownicy nie są uprawnieni do udzielania tego typu porad. Ewentualne wątpliwości użytkownik powinien rozstrzygnąć poprzez kontakt z lekarzem.

§3- Przeznaczenie Autodromu 

 1. AUTODROM jest obiektem badawczym oraz testowym, przeznaczonym i przystosowanym do organizacji i prowadzenia działalności w zakresie:

  1. jazd testowych oraz badawczych;

  2. szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy;

  3. sportów motorowych;

  4. kartingu;

  5. prezentacji, pokazów;

  6. imprez sportowo -- rekreacyjnych, imprez masowych itp.

 2. Z TORU korzystać mogą wyłącznie osoby posiadające zgodę MICHALCZEWSKI lub podmiotu użytkującego TOR w danym momencie - na podstawie umowy zawartej z MICHALCZEWSKI. 

 3. Z infrastruktury AUTODROMU można korzystać w szczególności w celach związanych z:

  1. treningami grupowymi oraz indywidualnymi;

  2. testami przed startami sportowymi;

  3. doskonaleniem techniki jazdy, szkoleniami;

  4. jazdami swobodnymi;

  5. jazdami z elementami sportowymi.

Korzystanie z infrastruktury AUTODROMU jest możliwe samochodami, motocyklami lub gokartami - jedynie w zakresie i na zasadach objętych niniejszym regulaminem.

 1. Obok powyższego, AUTODROM lub poszczególne jego części mogą zostać wynajęte lub wydzierżawione na podstawie odrębnej umowy, w celu organizacji ustalonego z MICHALCZEWSKI wydarzenia. Organizator, osoby wprowadzone na teren autodromu jako jego pracownicy lub obsługa organizowanego przez niego wydarzenia, a także Użytkownicy zewnętrzni związani są regulaminem jedynie w zakresie przepisów bezpieczeństwa oraz wykonywania poleceń obsługi AUTODROMU. W pozostałym zakresie, Organizator zobowiązany jest do wprowadzenia własnego regulaminu dla danego wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa wskazanym powyżej osobom w ramach korzystania z oddanej mu części AUTODROMU. Umowa, o której mowa powyżej, może określa

 2. odmienny zakres obowiązków Organizatora.

§4Jazdy testowe oraz badawcze 

 1. AUTODROM umożliwia korzystanie z TORU na potrzeby jazd testowych i badawczych.

 2. Użytkownik w ramach tej usługi otrzymuje dostęp jedynie do TORU.

 3. Za dodatkową opłatą, możliwe jest udostępnienie osobie korzystającej z TORU:

  1. mat poślizgowych;

  2. stanowisk warsztatowych w budynku administracyjno-biurowym.

 4. Autodrom nie odpowiada za szkody powstałe w mieniu Użytkownika lub Gości powstałe w wyniku działań lub zaniechań Użytkownika, w szczególności sprzeczne z zawartymi w niniejszym regulaminie normami bezpieczeństwa i higieny, a także polecaniami obsługi TORU.

 5. Za dodatkową opłatą możliwe jest udostępnienie Użytkownikowi samochodu stanowiącego własność MICHALCZEWSKI - jeśli taki będzie dostępny w danym momencie.

§5- Szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności jazdy

 1. Usługa szkoleń z zakresu doskonalenia nauki jazdy jest świadczona przez Instruktora - pracownika MICHALCZEWSKI - w dwóch wariantach:

  1. Przy użyciu samochodu MICHALCZEWSKI ;

  2. Przy użyciu samochodu wskazanego przez Użytkownika; 

 2. Niezależnie od wyboru wariantu, Użytkownik zobowiązany jest wykonywać polecenia Instruktora.

 3. W przypadku użycia samochodu wskazanego przez Użytkownika, zobowiązany on jest:

  1. dostarczyć pojazd na teren TORU;

  2. dostarczyć pojazd w dobrym stanie technicznym, z aktualnym badaniem technicznym - brak spełnienia tego wymogu uniemożliwia skorzystanie z usługi przy użyciu danego pojazdu;

  3. użytkować pojazd zgodnie z prawem -- tj. jako właściciel lub osoba dysponująca jego zgodą.

 4. W przypadku chęci odbycia jazd szkoleniowych z własnym Instruktorem -- nie będącym pracownikiem MICHALCZEWSKI, stosuje się zapisy §4, z tym zastrzeżeniem, że osoba pełniąca rolę Instruktora odpowiada solidarnie za szkody wyrządzone przez Użytkownika.   

§6- Karting

 1. AUTODROM umożliwia korzystanie z następujących aktywności kartingowych:

  1. treningów grupowych oraz indywidualnych;

  2. testów i treningów przed startami sportowymi.

 2. Możliwe jest przy tym zarówno korzystanie z własnego sprzętu, jak i wynajem go od Instruktora współpracującego z MICHALCZEWSKI .

 3. Instruktorzy współpracujący z MICHALCZEWSKI , prowadzą na terenie AUTODROMU szkolenia z zakresu jazd Kartingowych. Instruktorzy są odrębnymi przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność na własny rachunek. Ponoszą wyłączną odpowiedzialność za stan udostępnianego przez siebie sprzętu oraz udzielane kursantom porady, wskazówki i instrukcje.

 4. W ramach korzystania z TORU na potrzeby Kartingu możliwe jest udostępnienie stanowiska serwisowego. 

§7- Sporty motorowe, prezentacje, pokazy, imprezy sportowo -- rekreacyjne, itp.

 1. MICHALCZEWSKI organizuje na terenie AUTODROMU sporty motorowe, prezentacje, pokazy, imprezy sportowo -- rekreacyjne, itp. Sposób organizacji  w/w zdarzeń określony będzie szczegółowo w odrębnych regulaminach. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą w takim wypadku jedynie zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przestrzegania poleceń pracowników MICHALCZEWSKI .

 2. MICHALCZEWSKI wynajmuje AUTODROM na potrzeby przeprowadzenia wydarzeń wskazanych w ust. 1. Usługa taka jest świadczona jednie na podstawie odrębnej umowy - zawartej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§8- Cenniki i promocje 

 1. Należność za usługi świadczone na terenie AUTODROMU przez MICHALCZEWSKI określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Cennik dostępny jest w siedzibie MICHALCZEWSKI , budynku administracyjnym AUTODROMU oraz na stronie Internetowej.

 2. Wysokość wynagrodzenia zależy od:

  1. Czasu użytkowania infrastruktury AUTODROMU;

  2. Zakresu użytkowanej Infrastruktury - w tym długości użytkowanego TORU, ilości boksów serwisowych, użytkowania maty poślizgowej itp.

 3. Należność za wynajem AUTODROMU na potrzeby wskazane w §7 ust. 2 określona jest każdorazowo w odrębnej umowie.

 4. MICHALCZEWSKI zastrzega możliwość wprowadzenia cenników promocyjnych i programów lojalnościowych. Informacje o nich będą udostępniane wraz z cennikiem w sposób wskazany w ust. 1. 

§9- Obowiązki Użytkowników i innych osób znajdujących się na ternie AUTODROMU

 1. Osoby znajdujące się na terenie AUTODROMU, ze szczególnym uwzględnieniem terenu TORU, winny bezwzględnie stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz poleceń obsługi AUTODROMU lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie oraz osób przez nich upoważnionych.

 2. Na terenie AUTODROMU, z wyłączeniem TORU, obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy stosuje się na terenie bezpośrednio przylegającym do TORU oraz w zakresie wjazdu i opuszczania terenu TORU.

 3. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa użytkować infrastruktury TORU. Na terenie TORU obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

 4. Osoby niepełnoletnie do lat 13 mogą znajdować się na terenie TORU wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. Osoby powyżej lat 13 - z wyłączeniem Użytkowników, mogą pozostawać na ternie TORU jedynie w wyznaczonych miejscach.

 5. Osoby korzystające z TORU zobowiązane są do:

  1. poinformowania obsługi Autodromu lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie, bądź osoby przez nich upoważnionej, o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze TORU;

  2. zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego -- z uwzględnieniem ust. 2, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na TORZE, w tym posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów;

  3. zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi ze sposobu użytkowania Infrastruktury AUTODROMU;

  4. przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) wydawanych przez Instruktorów, obsługę AUTODROMU lub podmiot wynajmujący TOR, w tym określonych w regulaminach sportowych oraz przepisach prawa drogowego, pożarowego itp.

  5. poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji TORU, tak, aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz infrastruktury TORU o przeznaczeniu innymi niż wskazane w §3 ust. 1;

  6. poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami - odpowiednio do celu wykorzystania TORU oraz umowy określającej zakres udostępnienia Toru;

  7. zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników TORU, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitki TORU;

  8. parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

  9. podejmowania wszelkich starań w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizacji emisji hałasu do otoczenia;

  10. natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia obsługi AUTODROMU lub podmiotu korzystającego z TORU w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;

  11. informowania obsługi AUTODROMU lub podmiot korzystający z TORU w danym momencie oraz osoby przez nich upoważnione, o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas działalności prowadzonej na TORZE;

  12. ścisłego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z TORU;

  13. po zakończeniu korzystania z TORU, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu AUTODROMU w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp.

 6. MICHALCZEWSKI nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na TORZE oraz osoby korzystające z Infrastruktury AUTODROMU do Regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi.

§10- Skutki naruszeń

 1. Użytkownik, który nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej z AUTODROMEM umowy, może zostać - po wcześniejszym udzieleniu upomnienia przez pracowników MICHALCZEWSKI - wezwany do opuszczenia terenu AUTODROMU. Traktuje się to, jako rozwiązanie umowy z winy Użytkownika. MICHALCZEWSKI nie jest zobowiązany do zwrotu uiszczonej kwoty -również w zakresie niewykorzystanego czasu.

 2. Zapis ust. 1, stosuje się do Gości i Użytkowników zewnętrznych w zakresie, w jakim są oni związani niniejszym Regulaminem.

 3. Każda osoba znajdująca się na terenie AUTODROMU ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone MICHALCZEWSKI lub podmiotom trzecim z winy umyślnej.

§11-Odpowiedzialność

 1. Osoby korzystające z Infrastruktury AUTODROMU znają, rozumieją i godzą się na ryzyko podejmowane w ramach prowadzonej przez siebie aktywności dotyczącej dyscyplin sportowych uprawianych na terenie AUTODROMU. Dotyczy to w szczególności zawodów sportowych, rywalizacji pomiędzy Użytkownikami oraz jazd treningowych.

 2. Osoby korzystające z TORU ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, które używają lub wprowadzają na teren TORU i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu.

 3. MICHALCZEWSKI odpowiada za szkody powstałe w majątku użytkowników z jego wyłącznej winy. 

 4. Osoba korzystająca z Infrastruktury AUTODROMU ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na TORZE oraz naruszenia stanu infrastruktury TORU, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami.

 5. Użytkownicy korzystający z Autodromu, którzy mają jakiekolwiek zastarzenia co do sposobu wykonania umowy przez MICHALCZEWSKI, mogą złożyć reklamację. Powinna ona zostać przesłana na dane kontaktowe MICHALCZEWSKI, i zawierać co najmniej określenie reklamującego, umowy której reklamacja dotyczy, a także zgłaszanych nieprawidłowości oraz preferowany przez reklamującego sposób załatwienia. MICHALCZEWSKI rozpoznaje reklamacje w termie 14 dni od daty jej złożenia, przy czym w przypadku nieuwzględnienia reklamacji (w całości lub w części), reklamujący może złożyć odwołanie od takiego rozżegnięcia. Odpowiedź na odwołanie również udzielana jest w terminie 14 dni.

§12– Rezerwacja online

 1. MICHALCZEWSKI dopuszcza możliwość rezerwacji udziału w organizowanych przez siebie na terenie AUTODROMU, za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności na stronie Internetowej - https://torjastrzab.pl/wydarzenia.

 2. Do zawarcia umowy w takim wypadku dochodzi z chwilą złożenia rezerwacji – z chwilą akceptacji regulaminu oraz oświadczenia. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym – uiszczenia wskazanej w zamówieniu „Ceny rezerwacji”. W każdym razie płatność musi nastąpić przed skorzystaniem z rezerwacji. Cena rezerwacji określona jest w formularzu zamówienia. W przypadku dokonywania rezerwacji dla większej ilości osób (przy czym wlicza się osoby korzystające aktywnie z Toru), cena jest mnożona przez liczbę użytkowników. Umowa zostaje zawarta na czas organizacji wydarzenia.

 3. W celu zawarcia umowy, REZERWUJĄCY zobligowany jest do podania imienia i nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu. Chęć otrzymania faktury i dane w tym celu konieczne, należy wpisać w polu uwagi. W przypadku gdy rezerwacja dotyczy kilku Użytkowników będących kierowcami, REZERWUJĄCY zobligowany jest podać ich imiona i nazwiska.

 4. Termin, godzina oraz szczegółowe warunki danego wydarzenia, którego dotyczy rezerwacja, dostępne są każdorazowo na stronie internetowej danego wydarzenia – bezpośrednio pod formularzem rejestracji. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu, z opisem wydarzenia, pierwszeństwo ma opis wydarzenia.

 5. W celu dokonania rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej, osoba chcąca dokonać rezerwacji musi dysponować komputerem (lub urządzeniem o jego funkcjach) z dostępem do Internetu, z przeglądarką internetową w wersji wydanej po 2017 roku. W celu poprawnego działania wszystkich funkcjonalności strony internetowej, w tym składania rezerwacji, konieczne jest wyrażenie zgody na zapisywanie na komputerze użytkownika plików cookies. Informacja na ten temat podawana jest przy pierwszym wejściu na stronę internetową. W celu ochrony transmisji danych, MICHALCZEWSKI wprowadził szyfrowanie połączenie ze stroną internetową. Ogranicza to, ale nie eliminuje, ryzyka związanego z transmisją danych w sieci Internet.

 6. Gdy rezerwacji dokonuje konsument, ma on prawo do odstąpienia od umowy. Zakres oraz zasady korzystania z tego prawa określają załączniki nr 2 oraz 3.

§13– Dane osobowe 

 1. MICHALCZEWSKI oświadcza, że dane osobowe przekazane w związku z zawarciem lub wykonaniem umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu, przetwarzane będą w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

 2. Stosownie do wymogów tego aktu, Michalczewski sp. z o.o. informuje że:

  1. jest administratorem w/w danych osobowych;

  2. dane osobowe uzyskane w toku wykonywania umowy której warunki określa niniejszy regulamin będą przetwarzane w celu jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a po utracie podstawy do wykorzystania w w/w celach, będą przechowywane na wypadek konieczności ich wykorzystania w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  3. dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;

  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 10 od daty zakończenia wykonywania umowy – ze względu na prawnie uzasadniony interes Michalczewski sp. z o.o. – tj. ochronę przed roszczeniami;

  5. Osoba której dane są przetwarzane przez Michalczewski sp. z o.o. w związku z zawarciem i realizowaniem niniejszej umowy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO;

  6. udostępnienie danych przy zawarciu niniejszej umowy oraz toku jej wykonywania jest wymogiem koniecznym do jej zwarcia oraz wykonania, odmowa udostępnienia danych może uniemożliwić osiągnięcie celu umowy;

  7. Michalczewski sp. z o.o. nie prowadzi profilowania;

  8. dane nie będą wykorzystywane w celu innym niż opisane powyżej.

 3. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania danych, dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z Michalczewski sp. z o.o. – Administratora danych, a także poprzez zapoznanie się z naszą polityką prywatności dostępną na stronie internetowej https://michalczewski.pl/pp

 4. Osoba zawierająca umowę do której zastosowanie znajduje niniejszy regulamin również na rzecz osób trzecich – których dane przekazuje MICHALCZEWSKI, zobowiązuje się do informowania tych osób o treści ust. 1-3 osoby których dane przekazuje.

§14Materiały audio/video 

 1. W ramach użytkowania Infrastruktury AUTODROMU, można sporządzać dokumentację wizualną i audiowizualną (zdjęcia i filmy), jedynie na potrzeby własnego użytku prywatnego.

 2. Sporządzanie materiałów w celu użytku komercyjnego wymaga odrębnej zgody MICHALCZEWSKI - wyrażonej w umowie zawartej na piśmie.

 3. MICHALCZEWSKI nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykorzystanie materiałów zawierających AUTODROM lub poszczególne jego elementy, w sposób inny niż wskazany w ust. 1.

 4. Akredytowani na TORZE dziennikarze, zobowiązani są do przestrzegania w czasie przebywania na TORZE zasad bezpieczeństwa, w szczególności noszenia kamizelki ostrzegawczej, zachowywania co najmniej trzy metrowej zewnętrznej odległości od barier ochronnych nitki TORU, nie przechodzenia przez nitkę TORU podczas wyścigów oraz stosowania się do poleceń sędziów oraz pracowników obsługi szczególnie podczas wykonywania pracy dziennikarskiej wewnątrz nitki TORU z zachowaniem należytej - bezpiecznej od niej odległości. Nieprzestrzeganie przez dziennikarza zasad bezpieczeństwa skutkować może niezwłocznym odebraniem akredytacji/ kamizelki ostrzegawczej oraz usunięciem dziennikarza z TORU.

§15 - Rozwiązywanie sporów z konsumentami

 1. MICHALCZEWSKI informuje w tym miejscu Konsumentów, o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Jednocześnie MICHALCZEWSKI wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 2. Szczegółowe informacje na temat w/w procedur dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 3. Do przykładowych metod pozasądowego rozwiązywania sporów dla Konsumentów należą:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;

  3. pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

 §16- Zmiany w regulaminie

 1. W razie spisania odrębnej umowy w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają zapisy umowy. Regulamin stosuje się w takiej sytuacji jedynie w zakresie nieuregulowanym.

 2. MICHALCZEWSKI zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Do umów zawartych pod rządami poprzedniego regulaminu stosuje się w takim wypadku jego postanowienia. Nie dotyczy to sytuacji, w której zmiana podyktowana jest zmianą przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym. W takim przypadku, nowe lub zmienione zapisy regulaminu wchodzą w życie -- w odniesieniu do wszystkich umów -- w dniu wskazanym w ustawie.

 3. Poprzednie wersje regulaminów udostępniane są w siedzibie MICHALCZEWSKI , w budynku administracyjnym AUTODROMU oraz na jego stronie internetowej.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 5 lipca 2018 roku i zastopuje regulamin z dnia 25 grudnia 2014 roku (dostępny pod linkiem https://torjastrzab.pl/regulamin-z-dnia-25-grudnia-2014-roku,aw67,87).


Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Kalendarz wydarzeń

październik 2022
wszystkie wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Voucher

motoryzacyjny

prezent

Chętnie pomożemy Ci spełnić czyjeś motoryzacyjne marzenie, niezależnie od rodzaju pojazdu i formuły jazd. Potrafimy znaleźć coś ekscytującego zarówno dla miłośników szybkich samochodów, motocykli, a także pasjonatów driftu.


Niezapomniane

przeżycia na

torze

Każda aktywność na Autodromie Jastrząb to gwarancja efektywnej nauki i dobrej zabawy w asyście profesjonalnej załogi.


Zaufaj

naszemu

doświadczeniu

Współpracując z najbardziej wymagającymi klientami branży motoryzacyjnej nauczyliśmy się jak sprawić, aby powierzenie nam realizacji unikalnego wydarzenia okazało się sukcesem.


Sprawdź

nadchodzące

eventy

Korzystanie z "kalendarza wydarzeń" Autodromu Jastrząb to błyskawiczny i niezawodny sposób na poznanie naszych planów na nadchodzące tygodnie oraz dokonanie rezerwacji udział w jazdach i szkoleniach.

#torjastrzab

14905568459941574212129067655437503309149055800945221687220695381690885359392059427415677152550205804120710537798821371813367509646931519331462411082375172611169968024951320689025486557536661568920635337702628212193841754688074415550187635604567981638649288199515878149201179176766022621523317541266549471648875356349123783214713503420382213915334573001906580872130053851181596876

#autodromjastrzab

15513948679341883212121965594514417153211252359239159827920688250576161591612131353605677107929149200929071269649320632002890553526242137805696834717987171443410714317236616130390004738093321713935533892496234223276496417372816416037206923519747591492010706592083134219741349159229360715333761866880789072173403706811319321213067616305256485315174055889168861961654993903072683620
Zaufali nam
Zaufali nam 0
Zaufali nam 1
Zaufali nam 2
Zaufali nam 3
Zaufali nam 4
Zaufali nam 5
Zaufali nam 6
Zaufali nam 7
Zaufali nam 8
Zaufali nam 9
Zaufali nam 10
Zaufali nam 11
Zaufali nam 12
Zaufali nam 13
Zaufali nam 14
Zaufali nam 15
Zaufali nam 16
Zaufali nam 17
Centrum Badawczo Rozwojowe DotPay

 

Polityka prywatności