Regulamin Hotelu Autodrom Jastrząb

Dyrekcja Hotelu Autodrom Jastrząb będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Hotelu.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Autodrom Jastrząb jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi przez podpisanie karty meldunkowej, która jednocześnie stanowi gwarancję tego, iż Gość zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Autodrom Jastrząb.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji głównej Hotelu Autodrom Jastrząb, w pokojach hotelu .
 4. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 5. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego, a w przypadku grup zorganizowanych, doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego.
 6. Chęć przedłużenia doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu w przypadku nieuregulowania płatności za dotychczasowy pobyt lub w przypadku naruszenia Regulaminu Hotelu.
 8. Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:
  – przedłużenie doby hotelowej do godziny 20.00 podlega opłacie 50% ceny dnia
  – przedłużenie doby hotelowej po godzinie 20.00 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.
 9. Warunkiem koniecznym do zameldowania Gościa w Hotelu jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz własnoręcznie podpisanie karty meldunkowej.
 10. Gość hotelowy nie może udostępniać pokoju osobom trzecim. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach gościnnie w godz. 7.00-22.00. Po upływie tego czasu recepcja ma prawo naliczyć koszty z tytułu przebywania kolejnej osoby(osób) w pokoju według obowiązującego cennika.
 11. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który odmawia podpisania karty meldunkowej, bądź podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin Hotelu.
 12. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty z góry za pobyt bądź też dokonania preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności za cały pobyt.
 13. Hotel ma prawo wystawić fakturę po wyjeździe Gościa jeżeli Gość nie uregulował w całości należności związanej z pobytem.
 14. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju do godz.18.00 w dniu przyjazdu Hotel ma prawo obciążyć gościa za pierwszą dobę hotelową bądź też za cały termin pobytu którego rezerwacja dotyczyła.
 15. W przypadku rezygnacji Gościa  z pobytu w trakcie jego trwania, Hotel ma prawo pobrać 100% płatności usługi której rezerwacja dotyczyła.
 16. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 17. W przypadku zastrzeżeń Gość proszony jest o zgłaszanie uwag w Recepcji głównej, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 18. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, Budzenie o wyznaczonej godzinie, Przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu w depozycie w Recepcji z zastrzeżeniem pkt.29, Przechowanie bagażu Gościa, Zamawianie Taxi (koszt usługi przejazdu bądź też bezpodstawnego jej zamówienia  ponosi klient)
 19. Na terenie Hotelu dzieci do 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem prawnych opiekunów. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania umyślnego bądź nieumyślnego dzieci.
 20. Gość Hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie Hotelu powstałe w wyniku działania Gościa lub też osób go odwiedzających. Hotel zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury obciążeniowej po wyjeździe Gościa.
 21. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Hotel zastrzega prawo do odmowy świadczenia usług osobie, która je narusza. W takim przypadku Gość zobowiązany jest do uregulowania płatności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.
 22. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Hotelu przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami prawa kodeksu cywilnego.
 23. Gość zobowiązany jest zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody natychmiast po jej stwierdzeniu.
 24. W przypadku zgubienia karty hotelowej Hotel ma prawo do obciążenia Gościa opłatą w wysokości  100zł.
 25. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych i innych kosztowności jedynie jeżeli przedmioty te zostaną oddane do depozytu w Recepcji Hotelu.
 26. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów, pieniędzy i innych kosztowności o dużej wartości materialnej, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, lub też przedmiotów wielkogabarytowych przekraczających możliwości przechowania w depozycie Recepcji.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Hotelowym Pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane przez wskazany przez niego adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania przez Hotel takiej dyspozycji, przedmioty te będą przechowywane przez okres trzech miesięcy.
 28. W pokojach Hotelowych nie mogą przebywać zwierzęta.
 29. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00.
 30. Na terenie Hotelu i wokół obiektu, można spożywać alkohol zakupiony wyłącznie w Restauracji. Opłata za spożywanie własnego alkoholu na terenie Hotelu wynosi 100 zł brutto za każdą otwartą butelkę, przy czym zostanie ona naliczona automatycznie przy każdorazowym niedotrzymaniu warunków regulaminu.
 31. Na terenie całego hotelu, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.Nr 81,poz.529)- obowiązuje z całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. W przypadku naruszenia tego zakazu Gość zostanie obciążony kosztem interwencji Straży Pożarnej(4000,00 pln) w przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego oraz kosztem odświeżenia pokoju(500,00 pln).
 32. W pokojach Hotelowych zabrania się przechowywania ładunków niebezpiecznych, broni, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, iluminacyjnych.
 33. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione  jest używanie urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie, bez odpowiedniego atestu, a ponadto urządzeń elektrycznych o mocy ponad 1,5kW.
 34. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian
 35. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t.Dz.U.Z 2002r Nr 101, poz.926;ze zm.) przez Hotel Autodrom Jastrząb dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 36. Hotel Autodrom Jastrząb nieodpłatnie oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość wypożycza na czas pobytu, do własnego, osobistego użytku odbiornik telewizyjny.
 37. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking przed hotelem jest bezpłatny i niestrzeżony.
 38. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Zarząd Michalczewski Sp.z o.o.

Obowiązuje od 11 września 2016 roku

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Jastrząb”

Ul. Czerwienica 25, 26-502 Jastrząb                                                                                                         

www.torjastrzab.pl

info@torjastrzab.pl