Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy TorJastrząb, dostępny pod adresem internetowym torjastrzab.pl, prowadzony jest przez ITS Michalczewski sp. z o.o., ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000818519, NIP 9482621081 REGON 385223010
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – ITS MICHALCZEWSKI SP. Z O.O., ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w tym osoba dokonująca zakupu vouchera na rzecz Obdarowanego.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera, która jest uprawniona do skorzystania z zakupionego prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie. Obdarowanym może być sam Klient, co nie wpływa na ważność Vouchera ani uprawnienia osoby korzystającej z prezentu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym torjastrzab.pl sprzedający bilety na szkolenia organizowane przez Tor Jastrząb
 7. Zwrot – czas na zwrot produktów fizycznych wynosi 14 dni.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępny w Sklepie bilet na szkolenie organizowane przez Tor Jastrząb będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Voucher – dokument o unikalnym numerze seryjnym (kodzie vouchera), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą i uprawniający jego okaziciela do otrzymania określonego w nim prezentu.
 1. Kod Vouchera – unikalny ciąg znaków znajdujący się na Voucherze prezentowym.
 2. Realizacja Vouchera – proces polegający na dokonaniu przez Obdarowanego rezerwacji terminu spośród terminów wskazanych w Kalendarzu Imprez lub po konsultacji ze Sprzedawcą oraz po akceptacji przez Obdarowanego Regulaminu, a także po wykonaniu prezentu przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Kalendarz – daty, w których organizowane są przez Wykonawcę wydarzenia, w czasie których dojść może do realizacji Voucherów prezentowych.
 4. Termin – data wykonania prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją.

3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@torjastrzab.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 694 427 709
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową ,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). W cenę nie zostały wliczone koszty dodatkowe, takie jak ewentualny koszt przesyłki.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt/ Szkolenie będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 2. po zakończeniu dodawania produktów należy przejść do koszyka i nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy” a następnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

7. Kupno i dostarczenie vouchera

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą możliwe jest poprzez zakup Vouchera w Sklepie. Umowę uważa się za zawartą w chwili uiszczenia wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy. Zawarcie umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi Voucher wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uzgodnieniami dokonanymi między stronami. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży i materiałów marketingowych drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem wydania, dostarczenia oraz aktywowania Vouchera jest opłacenie należności, które może nastąpić w drodze przewidzianej w §9 niniejszego Regulaminu.
 4. Voucher Prezentowy dostarczany jest w jeden z następujących sposobów:
 1. W formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia;
 2. Kurierem lub do paczkomatu na podany adres przez składającego zamówienie po uiszczeniu dodatkowej opłaty za usługę.
 1. Wysyłka Voucherów następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Sklepie i zaksięgowaniu płatności. Koszt wysyłki Vouchera podawany jest każdorazowo podczas dokonywania zamówienia w Sklepie.

8. Warunki realizacji vouchera

 1. Voucher może zostać zrealizowany z uwzględnieniem Kalendarza organizowanych przez Sprzedawcę dostępnego w Serwisie, pod adresem https://torjastrzab.pl/wydarzenia/.
 2. Vouchery „Szkolenie Bezpiecznej Jazdy Indywidualne” oraz „Szkolenie Sportowe Indywidualne” upoważniają do wyznaczenia indywidualnego terminu realizacji prezentu w porozumieniu ze Sprzedawcą.
 3. Ważność Vouchera wynosi 365 dni z obowiązkiem złożenia rezerwacji przez Klienta lub Obdarowanego w ciągu 365 dni od daty zakupu Vouchera. Za moment zakupu przyjmuje się dzień, w którym złożono zamówienie Vouchera w Sklepie.
 4. Niezrealizowanie Vouchera we wskazanym terminie, z powodów leżących po stronie Klienta lub Obdarowanego oznacza wygaśnięcie wszelkich przysługujących im praw wynikających z umowy, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera. W powyższej sytuacji, ani Klientowi, ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty. Do powodów leżących po stronie Klienta lub Obdarowanego nie zalicza się sytuacji, gdy postępuje on zgodnie z postanowieniami Regulaminu przy zamawianiu prezentu i dokonywaniu rezerwacji terminu, a pomimo tego okaże się, że do końca ważności Vouchera nie ma żadnych wolnych terminów. Klient w takiej sytuacji przed upływem terminu 365 dniowego o którym mowa w §7 musi powiadomić o tym mailowo Sprzedawcę. Zasadą ustalenia ponownego terminu jest to, że Strony najpierw wspólnie spróbują ustalić dogodny termin.
 5. Realizacja Vouchera wymaga rezerwacji Terminu, którą złożyć należy najpóźniej 14 dni przed wybranym terminem dostępnym w Kalendarzu. Rezerwacje dokonywane są wyłącznie poprzez stronę Sprzedawcy – https://torjastrzab.pl lub ustalany indywidualnie na warunkach wymienionych w §8 pkt 2 Regulaminu. Sprzedawca dopuszcza rezerwację w terminie późniejszym (poniżej 14 dni), jednak wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc na planowane wydarzenie. Dokonanej rezerwacji nie można odwołać ani zmienić daty Realizacji Vouchera.
 6. Podczas rezerwacji Terminu, pod rygorem uznania rezerwacji za niezłożoną, należy podać:
 1. imię i nazwisko uczestnika wydarzenia,
 2. dane kontaktowe (adres e-mail, telefon),
 3. Kod Vouchera,
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian terminu realizacji Vouchera, wynikających z przyczyn od niego niezależnych. W sytuacji takiej Obdarowany uzgadnia ze Sprzedawcą inną datę realizacji prezentu.
 2. Celem realizacji Vouchera, Obdarowany powinien posiadać:
 1. Dowód osobisty lub zgodę opiekuna prawnego w przypadku gdy jest to wymagane przepisami prawa;
 2. Prawo jazdy odpowiedniej do usługi kategorii – w przypadku jazdy jako kierowca;
 3. Voucher, bądź inny dokument potwierdzający możliwość jego wykorzystania.
 1. Podczas wykonywania prezentu, Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, wskazówek i poleceń pracowników Autodromu Jastrząb oraz instruktorów biorących udział w wydarzeniu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy Realizacji Vouchera, jeżeli Obdarowany odmawia akceptacji Regulaminu lub podpisania oświadczenia wbrew zaleceniom pracowników lub instruktorów Autodromu Jastrząb oraz nie stosuje się do ich instrukcji, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, albo nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z prezentu.
 3. W przypadkach naruszenia zasad realizacji Vouchera i powstania z tego tytułu szkody z wyłącznej winy Obdarowanego, zarówno Obdarowanemu, jak i Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, w szczególności o zwrot zapłaconej kwoty.
 4. Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki wynikające z niezastosowania się do poleceń pracowników lub instruktorów Autodromu Jastrząb oraz za inne zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy (ruchomości i nieruchomości) powstałe z winy Obdarowanego. Powyższe dotyczy również zniszczeń i uszkodzeń powstałych w wyniku brawurowej jazdy, niedostosowania przez Obdarowanego prędkości do panujących warunków lub umiejętności.
 5. Naruszeniem warunków realizacji Vouchera są wszelkie działania Obdarowanego, które doprowadziły, bądź mogły doprowadzić do powstania szkody, w tym w szczególności poprzez wszelkie przejawy stwarzania zagrożenia na torze.
 6. Obdarowany ponosi winę za działania, w konsekwencji których doszło do powstania szkody, bez znaczenia czy skutki przewidywał czy też mógł przewidzieć. W szczególności Obdarowany ponosi odpowiedzialność, jeśli korzysta z prezentu w sposób wykraczający poza rozsądne ramy, tj. rozwijając prędkość przy której nie potrafi zapanować nad pojazdem. Błędna ocena warunków pogodowych, swoich umiejętności lub możliwość samochodu, nie powoduje wyłączenia jego odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 7. Szkody, które powstały wskutek działań lub zaniechań Obdarowanego nie będą pokrywane z ubezpieczenia samochodu, z użyciem którego wykonywany jest prezent, lecz bezpośrednio przez Obdarowanego na jego koszt.

9. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Płatność online przez bramkę płatności dostępną w Sklepie, Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest właściciel serwisu Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
 3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

10. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności elektronicznych dotpay Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie składania zamówienia– w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dokonania płatności przez Klienta i potwierdzenia zamówienia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, koszty zakupionych produktów.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.